Ostrów Wielkopolski, dnia 09 lutego 2017 r.

PO.IIIG.230.71.2016

 Wyjaśnienia treści SIWZ (art. 38 ust. 2 Pzp)

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie Przetargu nieograniczonego na „Usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”, informuje, że na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164, ze zmianami), zwane dalej Pzp, udziela odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ:

ZESTAW ZAPYTAŃ nr III:

Zapytanie 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 25 w sytuacji kiedy dla Zamawiającego będą wystawiane 3 polisy główne potwierdzające warunki ubezpieczenia, prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodzi się aby dla poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratury mogły zostać wystawione kopie polis głównych potwierdzających zakres obowiązujących wariantów.

Nadmieniam, iż Zamawiający wskazuje, że składka za ubezpieczenie przekazywana będzie przez każdą z jednostek osobno.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ, przy czym pragnie podkreślić, że SIWZ przewiduje dwa rozwiązania względem wystawienia polis pkt. 1.3.3 oraz pkt. 1.3.4 Dział II – Opis przedmiotu zamówienia, str. 5.