Ostrów Wielkopolski, dnia 13 lutego 2017 r.

PO.IIIG.230.71.2016

Wyjaśnienia treści SIWZ (art. 38 ust. 2 Pzp)

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie Przetargu nieograniczonego na „Usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”, informuje, że na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164, ze zmianami), zwane dalej Pzp, udziela odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ:

 

ZESTAW ZAPYTAŃ nr IV:

Zapytanie 1:

Dot. Wyjaśnień treści SIWZ, pismo nr PO.IIIG.230.71.2016, odpowiedź z dnia 08 lutego 2017 r. Zamawiający na pytanie nr 3 odpowiedział w sposób, który sugeruje, iż nastąpiła omyłka pisarska.

W związku z tym Wykonawca prosi o ponowne sformułowanie odpowiedzi na to pytanie.

 

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w zał. nr 1 do SIWZ w pkt. 26 wskazał dwa zakresy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego i wyjaśnia, że celem wskazania dwóch pakietów jest to, aby Wykonawca wybrał, który z pakietów przedstawi w swojej ofercie.

 

W nawiązaniu do wyjaśnień treści SIWZ, pismo nr PO.IIIG.230.71.2016, odpowiedź z dnia 08 lutego 2017 r.,  pytanie nr 26 Zamawiający zamieszcza skorygowany, edytowalny Załącznik nr 3 - Kalkulacja do SIWZ.

Plik do pobrania:

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2017/Zalacznik-nr-3.docx