Ostrów Wielkopolski, dnia 7 lipca 2017 r.

PO VII WB 261.4.2017

 

Dotyczy: Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu Wykonawców
i odrzuceniu ofert

Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuje, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia wybrano ofertę z najniższą ceną – dla danego zadania:

 

Zadanie nr 4.

Oferta nr 7: PHU SOL-POL SC, Zakład Usług Pogrzebowych Grzegorz i Maria Soleccy, ul. Kwiatowa 27, 63-600 Kępno,

W ogólnej cenie brutto oferty: 30.750,00 zł.

 

Zadanie nr 5.

Oferta nr 5: Centrum Pogrzebowe Monika Piotrowska, ul. Staszica 15B, 63-700 Krotoszyn,

W ogólnej cenie brutto oferty: 10.679,00 zł.

 

 Zestawienie przyznanych punktów:

 

NR Zadania

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto oferty Wykonawcy

w zł

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena (C) - 60%, Czas reakcji (CR) – czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu zgłoszenia – 40%

Liczba przyznanych punktów

Suma przyznanych punktów

Cena

Czas reakcji

Zadanie nr 4.

7.

PHU SOL-POL SC

Zakład Usług Pogrzebowych

Grzegorz i Maria Soleccy

Ul. Kwiatowa 27

63-600 Kępno

30.750,00

60

20

80

Zadanie nr 5.

3.

Zakład Usług Pogrzebowych

Tomasz Gulczyński

Ul. Farna 7

63-700 Krotoszyn

20.930,00

30,61

40

70,61

5.

Centrum Pogrzebowe

Monika Piotrowska

Ul. Staszica 15B

63-700 Krotoszyn

10.679,00

60

40

100

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta najwcześniej 12 lipca 2017 roku.

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostały odrzucone, na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 15 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.):

Zadanie nr 2.

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Pogrzebowe JEZIERSKI s.c., ul. Targowa 18A, 63-200 Jarocin.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów:

  1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
    odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu,

 Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył brakujących dokumentów.

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.

 

 Zadanie nr 6.

Oferta nr 8: Zakład Stolarsko-Tartaczny SC, Usługi Pogrzebowe Helena Pawlak, Sławomir Pawlak, Olszyna 82, 63-500 Ostrzeszów

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył brakujących dokumentów.

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.