Przetargi

Ostrów Wielkopolski, dnia 20 czerwca 2017 r.

PO VII WB 261.4.2017

 ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania. Postępowanie o udzielenie zamówień prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Zamawiający Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuje, że modyfikuje formularz cenowy –– Załącznik nr 3 do SIWZ – w zakresie zadań od 1 do 7.

Zamawiający zamieszcza skorygowany, edytowalny Załącznik nr 3 do SIWZ dla zadań od 1 do 7.

Plik do pobrania:

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2017/przewóz_przechowywanie/zmianaSIWZ-formularz_dla_zad_1-7.doc

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

                                                         Ostrów Wielkopolski, dnia 16 czerwca 2017 r.

PO VII WB 261.4.2017

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim,

ul. Krotoszyńska 37

63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 622-22-42-793

REGON: 000569510

 

zwanym dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu na:

wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania

 

Zakres i miejsce wykonania umowy na zasadach szczegółowo opisany w  SIWZ – plik do pobrania: 

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2017/przewóz_przechowywanie/001.SIWZ-2017-16.06.doc

 

Początek formularzaOgłoszenie nr 533980-N-2017 z dnia 2017-06-16 r.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim: wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, krajowy numer identyfikacyjny 56951000000, ul. ul. Krotoszyńska  37 , 63400   Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 625 918 415, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , faks 625 928 165.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.ostrow.po.gov.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.ostrow.po.gov.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37 63-400 Ostrów Wielkopolski, biuro podawcze


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania
Numer referencyjny: PO VII WB 261.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
8


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania. Opis przedmiotu zamówienia dla zadań od nr 1 do nr 7: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie przewozu oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz podległych Prokuratur Rejonowych położonych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie, Pleszewie, ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca ich położenia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 2) Wykonawca zobowiązuje się do: a) przyjazdu na wskazane przez prokuratora miejsce pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok/szczątków ludzkich wraz z obsługą, w granicach administracyjnych miasta, gdzie siedzibę ma Prokuratura objęta danym zadaniem, nie później niż w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi tego miasta nie później niż w ciągu godziny od chwili wezwania, b) zapakowania zwłok/szczątków ludzkich w worek, załadunku zwłok/szczątków ludzkich do samochodu, a następnie do ich przetransportowania (dostarczenia) do miejsca wskazanego przez prokuratora, a także wykonania wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, c) zapewnienia miejsca przechowywania zwłok/szczątków ludzkich (chłodni), d) zapewnienia sprzętu, odzieży ochronnej i środków dezynfekcji koniecznych do realizacji zamówienia, e) zapewnienia niezbędnych akcesoriów do przemieszczania zwłok/szczątków ludzkich, f) przewozu – w terminie wskazanym przez prokuratora - zwłok/szczątków ludzkich z miejsca ich przechowywania do miejsca przeprowadzania sekcji/oględzin, oczekiwania na zakończenie sekcji/oględzin oraz powrotnego przewozu zwłok/szczątków ludzkich, g) zobowiązuje się do wydania zwłok wyłącznie osobom upoważnionym do odbioru, h) zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości uzyskanych podczas i w związku z realizacją zadania/zadań, i) wykonywania zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Do rozliczenia kosztów wykonanej usługi Wykonawca przyjmuje: 1. faktyczną liczbę przebytych kilometrów przewozu zwłok/szczątków ludzkich, 2. faktyczną liczbę dób przechowywania zwłok/szczątków ludzkich w chłodni - do czasu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochowanie zwłok. 4) Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego będzie uzależniona od ilości zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie za brak zleceń. 5) Transport zwłok/szczątków ludzkich powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej, przy wykorzystaniu środków transportu przewidzianych w tym celu. 6) Zamówienie na przewozy zwłok/szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działalności prokuratur podzielone jest na następujące zadania: Zadanie nr 1: PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski oraz PROKURATURA REJONOWA OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski Zadanie nr 2: PROKURATURA REJONOWA JAROCIN Al. Niepodległości 19 63-200 Jarocin Zadanie nr 3: PROKURATURA REJONOWA KALISZ ul. Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz Zadanie nr 4: PROKURATURA REJONOWA KĘPNO Al. Marcinkowskiego 10 63-600 Kępno Zadanie nr 5: PROKURATURA REJONOWA KROTOSZYN ul. Park Wojska Polskiego 2 63 – 700 Krotoszyn Zadanie nr 6: PROKURATURA REJONOWA OSTRZESZÓW ul. Zamkowa 33 63 - 500 Ostrzeszów Zadanie nr 7: PROKURATURA REJONOWA PLESZEW ul. Pl. Kościelny 1 63-300 Pleszew Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 8. 1) Przedmiotem zamówienia jest udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok/szczątków ludzkich na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz podległych Prokuratur Rejonowych położonych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie, Pleszewie. 2) Pomieszczenie do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok/szczątków ludzkich musi być udostępnione: - na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, lub Kalisza, lub Jarocina, lub Kępna, lub Krotoszyna, lub Ostrzeszowa, lub Pleszewa, lub innej miejscowości w tych powiatach. 3) Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego będzie uzależniona od ilości zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie za brak zleceń. 4) Cena ryczałtowa za jednorazowe udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji/oględzin zwłok/szczątków ludzkich obejmować będzie również wynajęcie niezbędnych narzędzi i urządzeń, środków dezynfekujących, materiałów higienicznych, koszty zużycia mediów (np. energii elektrycznej, wody), pomocy fachowej, tj. pomocy fizycznej przy wykonywaniu sekcji itp. – obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do przeprowadzenia sekcji/oględzin zwłok/szczątków ludzkich. 5) Czas udostępnienia pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok/szczątków ludzkich uzależniony będzie od zakresu czynności niezbędnych do przeprowadzenia danej sekcji lub oględzin. 6) Sekcje lub oględziny będą odbywały się w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie uzgodnionym każdorazowo z prokuratorami prokuratur okręgu ostrowskiego, a w sytuacjach pilnych (np. z uwagi na bieg terminu zatrzymania podejrzanych, gdy wynik sekcji/oględzin może mieć istotne znaczenie dla postawienia zarzutu) nie później niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia przez prokuratora, nie wyłączając dni wolnych od pracy. 7) Sekcje będą wykonywane przez lekarza wskazanego przez Zamawiającego. 8) Wykonawca będzie dostarczał z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem listę dyżurów lekarzy wykonujących sekcje/oględziny. Lista obejmować będzie nazwisko lekarza oraz telefon kontaktowy. Listę Wykonawca będzie przesyłał (emailem, faksem) bezpośrednio do prokuratur okręgu ostrowskiego, które będzie obsługiwał zgodnie z podpisaną umową. 9) Wykonawca obowiązany jest dysponować w każdym czasie (uwzględniając urlopy, zwolnienia chorobowe, itp.) przynajmniej jednym lekarzem medycyny posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonywania sekcji/ oględzin zwłok/szczątków ludzkich, w terminie wskazanym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 6. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdu lekarzy będących w dyspozycji Wykonawcy do miejsca wykonywania sekcji/oględzin zwłok/szczątków. 10) Lekarz medycyny, którym dysponuje Wykonawca, zobowiązuje się do przeprowadzenia sekcji lub oględzin zwłok, szczątków ludzkich, w tym w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych. 11) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej przy realizacji przedmiotu umowy. 12) Wykonywanie zamówienia zgodne musi być z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

II.5) Główny kod CPV: 98370000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

60100000-9

85112000-7

85110000-3

98300000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp przewiduje udzielenie zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-08-01   lub zakończenia: 2020-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą: a) oświadczenia w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 i nr 5, b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - osobno dla każdego zadania w ramach którego wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 2, c) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie, d) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy), e) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ, f) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 i nr 5 każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, g) zobowiązanie (jeśli dotyczy) które określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 4) czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lud doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów – załącznik nr 4 i 5 do niniejszej SIWZ. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa wraz z ofertą: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia wymienione w pkt. 3a i 3b w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, d) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3a i 3b - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, -lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie: a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. D.1.f) - dokumenty te potwierdzać mają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, c) każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.4 na zasadach tam określonych, d) każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. D.3.a - e, e) na wezwanie zamawiającego muszą złożyć dokumenty o których mowa w pkt. D.2, które składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy mogą złożyć wspólnie, f) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te będą korzystne, tj. przewiduje się możliwość dokonania w umowie: a) zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu), b) zmiana stawki podatku VAT, c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę poprzez stosowne zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 2 ust. 1, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Warunkiem dokonania zmian może być zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie jego organizacji i funkcjonowania (np. likwidacja jednostki prokuratury). 3. W sytuacji zajścia okoliczności, o których mowa wyżej Zamawiający w terminie do 14 dni od ich wystąpienia powiadomi drugą stronę o tym fakcie (sporządzi aneks do umowy).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

wykonywanie usługi w zakresie przewozu oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązuje się do: a) przyjazdu na wskazane przez prokuratora miejsce pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok/szczątków ludzkich wraz z obsługą, w granicach administracyjnych miasta, gdzie siedzibę ma Prokuratura objęta danym zadaniem, nie później niż w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi tego miasta nie później niż w ciągu godziny od chwili wezwania, b) zapakowania zwłok/szczątków ludzkich w worek, załadunku zwłok/szczątków ludzkich do samochodu, a następnie do ich przetransportowania (dostarczenia) do miejsca wskazanego przez prokuratora, a także wykonania wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, c) zapewnienia miejsca przechowywania zwłok/szczątków ludzkich (chłodni), d) zapewnienia sprzętu, odzieży ochronnej i środków dezynfekcji koniecznych do realizacji zamówienia, e) zapewnienia niezbędnych akcesoriów do przemieszczania zwłok/szczątków ludzkich, f) przewozu – w terminie wskazanym przez prokuratora - zwłok/szczątków ludzkich z miejsca ich przechowywania do miejsca przeprowadzania sekcji/oględzin, oczekiwania na zakończenie sekcji/oględzin oraz powrotnego przewozu zwłok/szczątków ludzkich, g) zobowiązuje się do wydania zwłok wyłącznie osobom upoważnionym do odbioru, h) zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości uzyskanych podczas i w związku z realizacją zadania/zadań, i) wykonywania zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Do rozliczenia kosztów wykonanej usługi Wykonawca przyjmuje: 1. faktyczną liczbę przebytych kilometrów przewozu zwłok/szczątków ludzkich, 2. faktyczną liczbę dób przechowywania zwłok/szczątków ludzkich w chłodni - do czasu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochowanie zwłok. 4) Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego będzie uzależniona od ilości zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie za brak zleceń. 5) Transport zwłok/szczątków ludzkich powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej, przy wykorzystaniu środków transportu przewidzianych w tym celu. 6) Zamówienie na przewozy zwłok/szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działalności prokuratur podzielone jest na następujące zadania: Zadanie nr 1: PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski oraz PROKURATURA REJONOWA OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98370000-7, 60100000-9, 85112000-7, 85110000-3, 98300000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Czas reakcji - czas dojazdu na miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:- czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu zgłoszenia, przyznaje się wagę 40%, dlatego maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 40 punktów. Zamawiający będzie oceniać czas podany w minutach. Zamawiający przyzna Wykonawcom liczbę punktów wg reguły: CZAS REAKCJI - czas dojazdu na miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia Liczba punktów: w granicach administracyjnych miasta – 30 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 60 minut 40 w granicach administracyjnych miasta – 45 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 90 minut 20 w granicach administracyjnych miasta – 60 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 120 minut 10 w granicach administracyjnych miasta – 75 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 150 minut 0

Część nr:

2

Nazwa:

wykonywanie usługi w zakresie przewozu oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich na potrzeby: PROKURATURA REJONOWA JAROCIN

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązuje się do: a) przyjazdu na wskazane przez prokuratora miejsce pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok/szczątków ludzkich wraz z obsługą, w granicach administracyjnych miasta, gdzie siedzibę ma Prokuratura objęta danym zadaniem, nie później niż w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi tego miasta nie później niż w ciągu godziny od chwili wezwania, b) zapakowania zwłok/szczątków ludzkich w worek, załadunku zwłok/szczątków ludzkich do samochodu, a następnie do ich przetransportowania (dostarczenia) do miejsca wskazanego przez prokuratora, a także wykonania wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, c) zapewnienia miejsca przechowywania zwłok/szczątków ludzkich (chłodni), d) zapewnienia sprzętu, odzieży ochronnej i środków dezynfekcji koniecznych do realizacji zamówienia, e) zapewnienia niezbędnych akcesoriów do przemieszczania zwłok/szczątków ludzkich, f) przewozu – w terminie wskazanym przez prokuratora - zwłok/szczątków ludzkich z miejsca ich przechowywania do miejsca przeprowadzania sekcji/oględzin, oczekiwania na zakończenie sekcji/oględzin oraz powrotnego przewozu zwłok/szczątków ludzkich, g) zobowiązuje się do wydania zwłok wyłącznie osobom upoważnionym do odbioru, h) zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości uzyskanych podczas i w związku z realizacją zadania/zadań, i) wykonywania zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Do rozliczenia kosztów wykonanej usługi Wykonawca przyjmuje: 1. faktyczną liczbę przebytych kilometrów przewozu zwłok/szczątków ludzkich, 2. faktyczną liczbę dób przechowywania zwłok/szczątków ludzkich w chłodni - do czasu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochowanie zwłok. 4) Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego będzie uzależniona od ilości zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie za brak zleceń. 5) Transport zwłok/szczątków ludzkich powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej, przy wykorzystaniu środków transportu przewidzianych w tym celu. 6) Zamówienie na przewozy zwłok/szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działalności prokuratur podzielone jest na następujące zadania: Zadanie nr 2: PROKURATURA REJONOWA JAROCIN Al. Niepodległości 19 63-200 Jarocin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98370000-7, 60100000-9, 85110000-3, 85112000-7, 98300000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-08-01
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Czas reakcji - czas dojazdu na miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia

40,00

cena

60,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu zgłoszenia, przyznaje się wagę 40%, dlatego maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 40 punktów. Zamawiający będzie oceniać czas podany w minutach. Zamawiający przyzna Wykonawcom liczbę punktów wg reguły: CZAS REAKCJI - czas dojazdu na miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia Liczba punktów: w granicach administracyjnych miasta – 30 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 60 minut 40 w granicach administracyjnych miasta – 45 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 90 minut 20 w granicach administracyjnych miasta – 60 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 120 minut 10 w granicach administracyjnych miasta – 75 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 150 minut 0

Część nr:

3

Nazwa:

wykonywanie usługi w zakresie przewozu oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich na potrzeby: PROKURATURA REJONOWA KALISZ

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązuje się do: a) przyjazdu na wskazane przez prokuratora miejsce pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok/szczątków ludzkich wraz z obsługą, w granicach administracyjnych miasta, gdzie siedzibę ma Prokuratura objęta danym zadaniem, nie później niż w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi tego miasta nie później niż w ciągu godziny od chwili wezwania, b) zapakowania zwłok/szczątków ludzkich w worek, załadunku zwłok/szczątków ludzkich do samochodu, a następnie do ich przetransportowania (dostarczenia) do miejsca wskazanego przez prokuratora, a także wykonania wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, c) zapewnienia miejsca przechowywania zwłok/szczątków ludzkich (chłodni), d) zapewnienia sprzętu, odzieży ochronnej i środków dezynfekcji koniecznych do realizacji zamówienia, e) zapewnienia niezbędnych akcesoriów do przemieszczania zwłok/szczątków ludzkich, f) przewozu – w terminie wskazanym przez prokuratora - zwłok/szczątków ludzkich z miejsca ich przechowywania do miejsca przeprowadzania sekcji/oględzin, oczekiwania na zakończenie sekcji/oględzin oraz powrotnego przewozu zwłok/szczątków ludzkich, g) zobowiązuje się do wydania zwłok wyłącznie osobom upoważnionym do odbioru, h) zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości uzyskanych podczas i w związku z realizacją zadania/zadań, i) wykonywania zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Do rozliczenia kosztów wykonanej usługi Wykonawca przyjmuje: 1. faktyczną liczbę przebytych kilometrów przewozu zwłok/szczątków ludzkich, 2. faktyczną liczbę dób przechowywania zwłok/szczątków ludzkich w chłodni - do czasu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochowanie zwłok. 4) Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego będzie uzależniona od ilości zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie za brak zleceń. 5) Transport zwłok/szczątków ludzkich powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej, przy wykorzystaniu środków transportu przewidzianych w tym celu. 6) Zamówienie na przewozy zwłok/szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działalności prokuratur podzielone jest na następujące zadania: Zadanie nr 3: PROKURATURA REJONOWA KALISZ ul. Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98370000-7, 60100000-9, 85110000-3, 85112000-7, 98300000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-08-01
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Czas reakcji - czas dojazdu na miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu zgłoszenia, przyznaje się wagę 40%, dlatego maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 40 punktów. Zamawiający będzie oceniać czas podany w minutach. Zamawiający przyzna Wykonawcom liczbę punktów wg reguły: CZAS REAKCJI - czas dojazdu na miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia Liczba punktów: w granicach administracyjnych miasta – 30 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 60 minut 40 w granicach administracyjnych miasta – 45 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 90 minut 20 w granicach administracyjnych miasta – 60 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 120 minut 10 w granicach administracyjnych miasta – 75 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 150 minut 0

Część nr:

4

Nazwa:

wykonywanie usługi w zakresie przewozu oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich na potrzeby: PROKURATURA REJONOWA KĘPNO

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązuje się do: a) przyjazdu na wskazane przez prokuratora miejsce pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok/szczątków ludzkich wraz z obsługą, w granicach administracyjnych miasta, gdzie siedzibę ma Prokuratura objęta danym zadaniem, nie później niż w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi tego miasta nie później niż w ciągu godziny od chwili wezwania, b) zapakowania zwłok/szczątków ludzkich w worek, załadunku zwłok/szczątków ludzkich do samochodu, a następnie do ich przetransportowania (dostarczenia) do miejsca wskazanego przez prokuratora, a także wykonania wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, c) zapewnienia miejsca przechowywania zwłok/szczątków ludzkich (chłodni), d) zapewnienia sprzętu, odzieży ochronnej i środków dezynfekcji koniecznych do realizacji zamówienia, e) zapewnienia niezbędnych akcesoriów do przemieszczania zwłok/szczątków ludzkich, f) przewozu – w terminie wskazanym przez prokuratora - zwłok/szczątków ludzkich z miejsca ich przechowywania do miejsca przeprowadzania sekcji/oględzin, oczekiwania na zakończenie sekcji/oględzin oraz powrotnego przewozu zwłok/szczątków ludzkich, g) zobowiązuje się do wydania zwłok wyłącznie osobom upoważnionym do odbioru, h) zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości uzyskanych podczas i w związku z realizacją zadania/zadań, i) wykonywania zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Do rozliczenia kosztów wykonanej usługi Wykonawca przyjmuje: 1. faktyczną liczbę przebytych kilometrów przewozu zwłok/szczątków ludzkich, 2. faktyczną liczbę dób przechowywania zwłok/szczątków ludzkich w chłodni - do czasu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochowanie zwłok. 4) Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego będzie uzależniona od ilości zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie za brak zleceń. 5) Transport zwłok/szczątków ludzkich powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej, przy wykorzystaniu środków transportu przewidzianych w tym celu. 6) Zamówienie na przewozy zwłok/szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działalności prokuratur podzielone jest na następujące zadania: Zadanie nr 4: PROKURATURA REJONOWA KĘPNO Al. Marcinkowskiego 10 63-600 Kępno
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98370000-7, 85110000-3, 60100000-9, 85112000-7, 98300000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-08-01
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Czas reakcji - czas dojazdu na miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu zgłoszenia, przyznaje się wagę 40%, dlatego maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 40 punktów. Zamawiający będzie oceniać czas podany w minutach. Zamawiający przyzna Wykonawcom liczbę punktów wg reguły: CZAS REAKCJI - czas dojazdu na miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia Liczba punktów: w granicach administracyjnych miasta – 30 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 60 minut 40 w granicach administracyjnych miasta – 45 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 90 minut 20 w granicach administracyjnych miasta – 60 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 120 minut 10 w granicach administracyjnych miasta – 75 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 150 minut 0

Część nr:

5

Nazwa:

wykonywanie usługi w zakresie przewozu oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich na potrzeby: PROKURATURA REJONOWA KROTOSZYN

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązuje się do: a) przyjazdu na wskazane przez prokuratora miejsce pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok/szczątków ludzkich wraz z obsługą, w granicach administracyjnych miasta, gdzie siedzibę ma Prokuratura objęta danym zadaniem, nie później niż w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi tego miasta nie później niż w ciągu godziny od chwili wezwania, b) zapakowania zwłok/szczątków ludzkich w worek, załadunku zwłok/szczątków ludzkich do samochodu, a następnie do ich przetransportowania (dostarczenia) do miejsca wskazanego przez prokuratora, a także wykonania wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, c) zapewnienia miejsca przechowywania zwłok/szczątków ludzkich (chłodni), d) zapewnienia sprzętu, odzieży ochronnej i środków dezynfekcji koniecznych do realizacji zamówienia, e) zapewnienia niezbędnych akcesoriów do przemieszczania zwłok/szczątków ludzkich, f) przewozu – w terminie wskazanym przez prokuratora - zwłok/szczątków ludzkich z miejsca ich przechowywania do miejsca przeprowadzania sekcji/oględzin, oczekiwania na zakończenie sekcji/oględzin oraz powrotnego przewozu zwłok/szczątków ludzkich, g) zobowiązuje się do wydania zwłok wyłącznie osobom upoważnionym do odbioru, h) zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości uzyskanych podczas i w związku z realizacją zadania/zadań, i) wykonywania zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Do rozliczenia kosztów wykonanej usługi Wykonawca przyjmuje: 1. faktyczną liczbę przebytych kilometrów przewozu zwłok/szczątków ludzkich, 2. faktyczną liczbę dób przechowywania zwłok/szczątków ludzkich w chłodni - do czasu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochowanie zwłok. 4) Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego będzie uzależniona od ilości zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie za brak zleceń. 5) Transport zwłok/szczątków ludzkich powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej, przy wykorzystaniu środków transportu przewidzianych w tym celu. 6) Zamówienie na przewozy zwłok/szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działalności prokuratur podzielone jest na następujące zadania: Zadanie nr 5: PROKURATURA REJONOWA KROTOSZYN ul. Park Wojska Polskiego 2 63 – 700 Krotoszyn
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98370000-7, 85110000-3, 60100000-9, 85112000-7, 98300000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-08-01
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Czas reakcji - czas dojazdu na miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu zgłoszenia, przyznaje się wagę 40%, dlatego maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 40 punktów. Zamawiający będzie oceniać czas podany w minutach. Zamawiający przyzna Wykonawcom liczbę punktów wg reguły: CZAS REAKCJI - czas dojazdu na miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia Liczba punktów: w granicach administracyjnych miasta – 30 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 60 minut 40 w granicach administracyjnych miasta – 45 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 90 minut 20 w granicach administracyjnych miasta – 60 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 120 minut 10 w granicach administracyjnych miasta – 75 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 150 minut 0

Część nr:

6

Nazwa:

wykonywanie usługi w zakresie przewozu oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich na potrzeby: PROKURATURA REJONOWA OSTRZESZÓW

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązuje się do: a) przyjazdu na wskazane przez prokuratora miejsce pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok/szczątków ludzkich wraz z obsługą, w granicach administracyjnych miasta, gdzie siedzibę ma Prokuratura objęta danym zadaniem, nie później niż w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi tego miasta nie później niż w ciągu godziny od chwili wezwania, b) zapakowania zwłok/szczątków ludzkich w worek, załadunku zwłok/szczątków ludzkich do samochodu, a następnie do ich przetransportowania (dostarczenia) do miejsca wskazanego przez prokuratora, a także wykonania wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, c) zapewnienia miejsca przechowywania zwłok/szczątków ludzkich (chłodni), d) zapewnienia sprzętu, odzieży ochronnej i środków dezynfekcji koniecznych do realizacji zamówienia, e) zapewnienia niezbędnych akcesoriów do przemieszczania zwłok/szczątków ludzkich, f) przewozu – w terminie wskazanym przez prokuratora - zwłok/szczątków ludzkich z miejsca ich przechowywania do miejsca przeprowadzania sekcji/oględzin, oczekiwania na zakończenie sekcji/oględzin oraz powrotnego przewozu zwłok/szczątków ludzkich, g) zobowiązuje się do wydania zwłok wyłącznie osobom upoważnionym do odbioru, h) zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości uzyskanych podczas i w związku z realizacją zadania/zadań, i) wykonywania zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Do rozliczenia kosztów wykonanej usługi Wykonawca przyjmuje: 1. faktyczną liczbę przebytych kilometrów przewozu zwłok/szczątków ludzkich, 2. faktyczną liczbę dób przechowywania zwłok/szczątków ludzkich w chłodni - do czasu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochowanie zwłok. 4) Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego będzie uzależniona od ilości zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie za brak zleceń. 5) Transport zwłok/szczątków ludzkich powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej, przy wykorzystaniu środków transportu przewidzianych w tym celu. 6) Zamówienie na przewozy zwłok/szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działalności prokuratur podzielone jest na następujące zadania: Zadanie nr 6: PROKURATURA REJONOWA OSTRZESZÓW ul. Zamkowa 33 63 - 500 Ostrzeszów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98370000-7, 85110000-3, 60100000-9, 85112000-7, 98300000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-08-01
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Czas reakcji - czas dojazdu na miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu zgłoszenia, przyznaje się wagę 40%, dlatego maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 40 punktów. Zamawiający będzie oceniać czas podany w minutach. Zamawiający przyzna Wykonawcom liczbę punktów wg reguły: CZAS REAKCJI - czas dojazdu na miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia Liczba punktów: w granicach administracyjnych miasta – 30 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 60 minut 40 w granicach administracyjnych miasta – 45 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 90 minut 20 w granicach administracyjnych miasta – 60 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 120 minut 10 w granicach administracyjnych miasta – 75 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 150 minut 0

Część nr:

7

Nazwa:

wykonywanie usługi w zakresie przewozu oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich na potrzeby: PROKURATURA REJONOWA PLESZEW

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązuje się do: a) przyjazdu na wskazane przez prokuratora miejsce pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok/szczątków ludzkich wraz z obsługą, w granicach administracyjnych miasta, gdzie siedzibę ma Prokuratura objęta danym zadaniem, nie później niż w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi tego miasta nie później niż w ciągu godziny od chwili wezwania, b) zapakowania zwłok/szczątków ludzkich w worek, załadunku zwłok/szczątków ludzkich do samochodu, a następnie do ich przetransportowania (dostarczenia) do miejsca wskazanego przez prokuratora, a także wykonania wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, c) zapewnienia miejsca przechowywania zwłok/szczątków ludzkich (chłodni), d) zapewnienia sprzętu, odzieży ochronnej i środków dezynfekcji koniecznych do realizacji zamówienia, e) zapewnienia niezbędnych akcesoriów do przemieszczania zwłok/szczątków ludzkich, f) przewozu – w terminie wskazanym przez prokuratora - zwłok/szczątków ludzkich z miejsca ich przechowywania do miejsca przeprowadzania sekcji/oględzin, oczekiwania na zakończenie sekcji/oględzin oraz powrotnego przewozu zwłok/szczątków ludzkich, g) zobowiązuje się do wydania zwłok wyłącznie osobom upoważnionym do odbioru, h) zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości uzyskanych podczas i w związku z realizacją zadania/zadań, i) wykonywania zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Do rozliczenia kosztów wykonanej usługi Wykonawca przyjmuje: 1. faktyczną liczbę przebytych kilometrów przewozu zwłok/szczątków ludzkich, 2. faktyczną liczbę dób przechowywania zwłok/szczątków ludzkich w chłodni - do czasu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochowanie zwłok. 4) Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego będzie uzależniona od ilości zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie za brak zleceń. 5) Transport zwłok/szczątków ludzkich powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej, przy wykorzystaniu środków transportu przewidzianych w tym celu. 6) Zamówienie na przewozy zwłok/szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działalności prokuratur podzielone jest na następujące zadania: Zadanie nr 7: PROKURATURA REJONOWA PLESZEW ul. Pl. Kościelny 1 63-300 Pleszew
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98370000-7, 85110000-3, 60100000-9, 85112000-7, 98300000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-08-01
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Czas reakcji - czas dojazdu na miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu zgłoszenia, przyznaje się wagę 40%, dlatego maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 40 punktów. Zamawiający będzie oceniać czas podany w minutach. Zamawiający przyzna Wykonawcom liczbę punktów wg reguły: CZAS REAKCJI - czas dojazdu na miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia Liczba punktów: w granicach administracyjnych miasta – 30 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 60 minut 40 w granicach administracyjnych miasta – 45 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 90 minut 20 w granicach administracyjnych miasta – 60 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 120 minut 10 w granicach administracyjnych miasta – 75 minut poza granicami administracyjnymi miasta – 150 minut 0

Część nr:

8

Nazwa:

udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok/szczątków ludzkich na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz podległych Prokuratur Rejonowych położonych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie, Pleszewie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:9. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 8. 1) Przedmiotem zamówienia jest udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok/szczątków ludzkich na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz podległych Prokuratur Rejonowych położonych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie, Pleszewie. 2) Pomieszczenie do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok/szczątków ludzkich musi być udostępnione: - na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, lub Kalisza, lub Jarocina, lub Kępna, lub Krotoszyna, lub Ostrzeszowa, lub Pleszewa, lub innej miejscowości w tych powiatach. 3) Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego będzie uzależniona od ilości zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie za brak zleceń. 4) Cena ryczałtowa za jednorazowe udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji/oględzin zwłok/szczątków ludzkich obejmować będzie również wynajęcie niezbędnych narzędzi i urządzeń, środków dezynfekujących, materiałów higienicznych, koszty zużycia mediów (np. energii elektrycznej, wody), pomocy fachowej, tj. pomocy fizycznej przy wykonywaniu sekcji itp. – obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do przeprowadzenia sekcji/oględzin zwłok/szczątków ludzkich. 5) Czas udostępnienia pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok/szczątków ludzkich uzależniony będzie od zakresu czynności niezbędnych do przeprowadzenia danej sekcji lub oględzin. 6) Sekcje lub oględziny będą odbywały się w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie uzgodnionym każdorazowo z prokuratorami prokuratur okręgu ostrowskiego, a w sytuacjach pilnych (np. z uwagi na bieg terminu zatrzymania podejrzanych, gdy wynik sekcji/oględzin może mieć istotne znaczenie dla postawienia zarzutu) nie później niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia przez prokuratora, nie wyłączając dni wolnych od pracy. 7) Sekcje będą wykonywane przez lekarza wskazanego przez Zamawiającego. 8) Wykonawca będzie dostarczał z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem listę dyżurów lekarzy wykonujących sekcje/oględziny. Lista obejmować będzie nazwisko lekarza oraz telefon kontaktowy. Listę Wykonawca będzie przesyłał (emailem, faksem) bezpośrednio do prokuratur okręgu ostrowskiego, które będzie obsługiwał zgodnie z podpisaną umową. 9) Wykonawca obowiązany jest dysponować w każdym czasie (uwzględniając urlopy, zwolnienia chorobowe, itp.) przynajmniej jednym lekarzem medycyny posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonywania sekcji/ oględzin zwłok/szczątków ludzkich, w terminie wskazanym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 6. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdu lekarzy będących w dyspozycji Wykonawcy do miejsca wykonywania sekcji/oględzin zwłok/szczątków. 10) Lekarz medycyny, którym dysponuje Wykonawca, zobowiązuje się do przeprowadzenia sekcji lub oględzin zwłok, szczątków ludzkich, w tym w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych. 11) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej przy realizacji przedmiotu umowy. 12) Wykonywanie zamówienia zgodne musi być z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85112000-7, 85110000-3, 98300000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-08-01
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Lekarz medycyny

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Lekarz medycyny (LM) - Wykonawca obowiązany jest dysponować w każdym czasie (uwzględniając urlopy, zwolnienia chorobowe, itp.) przynajmniej jednym lekarzem medycyny posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonywania sekcji/ oględzin zwłok/szczątków ludzkich, w terminie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. - Lekarz medycyny (LM) – Zamawiający będzie oceniać liczbę zatrudnionych lekarzy medycyny. Zamawiający przyzna Wykonawcom liczbę punktów wg reguły: Lekarz medycyny (LM) Liczba punktów: 3 lekarzy 40 2 lekarzy 20 1 lekarz 10 0 lekarzy 0

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 2 czerwca 2017 r.

PO VII WB.261.1.2017

Stosownie do treści art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, uzupełnia plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku, dodając pkt.3:

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

3.

 

Usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów prokuratur rejonowych okręgu ostrowskiego:

1. Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim - ul. Sądowa 2,

2. Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie - Park Wojska Polskiego 2,

3. Prokuratura Rejonowa w Pleszewie - ul. Kościelna 1,

4. Prokuratura Rejonowa w Jarocinie - Al. Niepodległości 19,

5. Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie - ul. Zamkowa 33.

usługa

Przetarg nieograniczony

71.600,00 zł

III kwartał 20017 r.

 

Plik do pobrania:

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2017/plan_17/plan_na_17b.pdf

 

 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 2 marca 2017 r.

PO.IIIG.230.71.2016

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 09 lutego 2017 r.

PO.IIIG.230.71.2016

 Wyjaśnienia treści SIWZ (art. 38 ust. 2 Pzp)

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie Przetargu nieograniczonego na „Usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”, informuje, że na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164, ze zmianami), zwane dalej Pzp, udziela odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ:

ZESTAW ZAPYTAŃ nr III:

Zapytanie 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 25 w sytuacji kiedy dla Zamawiającego będą wystawiane 3 polisy główne potwierdzające warunki ubezpieczenia, prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodzi się aby dla poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratury mogły zostać wystawione kopie polis głównych potwierdzających zakres obowiązujących wariantów.

Nadmieniam, iż Zamawiający wskazuje, że składka za ubezpieczenie przekazywana będzie przez każdą z jednostek osobno.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ, przy czym pragnie podkreślić, że SIWZ przewiduje dwa rozwiązania względem wystawienia polis pkt. 1.3.3 oraz pkt. 1.3.4 Dział II – Opis przedmiotu zamówienia, str. 5.

Ostrów Wielkopolski, dnia 08 lutego 2017 r.

PO.IIIG.230.71.2016

 

Wyjaśnienia treści SIWZ (art. 38 ust. 2 Pzp)

Zmiana treści SIWZ (art. 38 ust. 4 Pzp)

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie Przetargu nieograniczonego na „Usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”, informuje, że na podstawie art. 38 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164, ze zmianami), zwane dalej Pzp, udziela odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ:

 

ZESTAW ZAPYTAŃ nr I:

Zapytanie 1:

W zał. nr 1 do SIWZ Zamawiający wskazuje zasady stosowania ankiet medycznych/ oświadczeń o stanie zdrowia – dot. pkt. 15, pkt. 16.5 oraz pkt. 19. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że zapisy pkt. 19 są sprzeczne z zapisami poprzedzającymi. Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie zasad dotyczących możliwości stosowania ankiet medycznych/ oświadczeń o stanie zdrowia.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający usuwa pkt. 19 z Załącznika nr 1 do SIWZ.

 

Zapytanie 2:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku sytuacji opisanej w Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 26.2Do okresu stażu uprawniającego do skorzystania z indywidualnej kontynuacji wliczany będzie okres obejmowania ochroną w ramach aktualnie obowiązującej u Zamawiającego, umowy ubezpieczenia” warunkiem jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem, rozumiana także jako ciągłość w opłacaniu składek?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku sytuacji opisanej w Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 26.2 „Do okresu stażu uprawniającego do skorzystania z indywidualnej kontynuacji wliczany będzie okres obejmowania ochroną w ramach aktualnie obowiązującej u Zamawiającego, umowy ubezpieczenia” warunkiem jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem, rozumiana także jako ciągłość w opłacaniu składek.

 

Zapytanie 3:

Zamawiający w zał. nr 1 do SIWZ w pkt. 26 wskazał dwa zakresy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że celem wskazania dwóch pakietów jest to, aby Wykonawca wybrał, który z pakietów przedstawi w swojej ofercie. Jeżeli odpowiedź Zamawiającego jest negatywna, Wykonawca prosi o przedstawienie szczegółowych zasad, wskazujących komu przysługuje dany z pakietów i w jakich sytuacjach.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w zał. nr 1 do SIWZ w pkt. 26 wskazał dwa zakresy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że celem wskazania dwóch pakietów jest to, aby Wykonawca wybrał, który z pakietów przedstawi w swojej ofercie.

 

Zapytanie 4:

W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 36.28 Zamawiający podał ogólną definicję nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego. Czy w ramach tej definicji Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie definicji poszczególnych pojazdów, w następującym brzmieniu:

1) pojazd w ruchu drogowym – pojazd rozumiany zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj;

2) pojazd szynowy - pojazd kolejowy ciągnięty przez pojazd trakcyjny, z tym że:

- pojazd kolejowy, oznacza pojazd stosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych,

- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,

3) pojazd w ruchu wodnym – pasażerski albo towarowy statek morski albo statek śródlądowy – z wyjątkiem okrętów wojennych – o napędzie silnikowym lub żaglowym,;

4) pojazd w ruchu powietrznym – pasażerski statek powietrzny koncesjonowanych linii lotniczych.

W przypadku nie przyjęcia powyższych definicji przez Zamawiającego Wykonawca prosi  o informację, czy Zamawiający zaakceptuje, iż w ramach wypadku w ruchu powietrznym odpowiedzialnością Wykonawcy objęte będą pasażerskie statki powietrzne koncesjonowanych linii lotniczych? Jeśli jednak Zamawiający nie zaakceptuje ww. definicji, prosimy o zdefiniowanie listy zamkniętej statków powietrznych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 5:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 36.42 – Czy w ramach definicji rekonwalescencji Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie: zwolnienie lekarskie wystawione przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 6:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 36.43 – w związku z problemami interpretacyjnymi Wykonawca prosi o potwierdzenia, że przez zapis: „Ubezpieczyciel wypłaca jedno świadczenie w przypadku radioterapii lub chemioterapii.” Należy rozumieć, iż w przypadku przeprowadzenia u ubezpieczonego zarówno radioterapii jak i chemioterapii Wykonawca wypłaca tylko jedno świadczenie?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 36.43 należy rozumieć, iż w przypadku przeprowadzenia u ubezpieczonego zarówno radioterapii jak i chemioterapii Wykonawca wypłaca tylko jedno świadczenie.

 

Zapytanie 7:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy przez zapis w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 24Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu/trwałej utraty zdrowia będą wypłacone, bez stosowania żadnych ograniczeń, już od 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu/trwałej utraty zdrowia osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku” należy rozumieć brak możliwości stosowania minimalnych ograniczeń warunkujących wypłatę świadczenia tj. wypłatę świadczenia po osiągnięciu minimalnego stopnia trwałego uszczerbku, np. 5 %? 

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że przez zapis w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 24 „Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu/trwałej utraty zdrowia będą wypłacone, bez stosowania żadnych ograniczeń, już od 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu/trwałej utraty zdrowia osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku” należy rozumieć brak możliwości stosowania minimalnych ograniczeń warunkujących wypłatę świadczenia tj. wypłatę świadczenia po osiągnięciu minimalnego stopnia trwałego uszczerbku, np. 5 %.

 

Zapytanie 8:

Czy w związku z zapisem pkt. 36.46 zał. nr 1 do SIWZ: „Wykonawca wypłaca świadczenie za każde wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego bądź ciężkiej choroby małżonka (partnera) ubezpieczonego z zastrzeżeniem, iż w przypadku chorób wykazujących między sobą powiązanie „połączonych w grupy w OWU Wykonawcy” zostanie wypłacone świadczenie wyłącznie z tytułu wystąpienia tylko jednej z powiązanych ze sobą chorób w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.” Zamawiający zaakceptuje wypłatę świadczenia za każde wystąpienie ciężkiej choroby w okresie trwania umowy w stosunku do jednego ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że po wystąpieniu danej ciężkiej choroby odpowiedzialność Wykonawcy wygasa w zakresie tej choroby?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że po wystąpieniu danej ciężkiej choroby odpowiedzialność Wykonawcy wygasa w zakresie tej choroby.

 

Zapytanie 9:

Czy w związku z zapisem w pkt. 36.46 zał. nr 1 do SIWZ, iż w przypadku przeszczepu narządów katalog przeszczepów dotyczy co najmniej przeszczepu: serca, płuc, szpiku kostnego, Zamawiający zaakceptuje allogeniczny przeszczep szpiku obowiązujący w OWU Wykonawcy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach Siwz.

 

Zapytanie 10:

W związku z tym, że wskazany w SIWZ zakres chorób w ryzyku wystąpienia ciężkiej choroby u dziecka ubezpieczonego pod względem ich ciężkości i częstości występowania jest bardzo różny, czy Zamawiający dopuszcza aby kwotę wskazaną w tabeli świadczeń w pkt. C Załącznika nr 1 do SIWZ, traktować jako sumę ubezpieczenia, od której wyliczane będą zróżnicowane wysokości świadczeń w zależności od rodzaju ciężkiej choroby? W przypadku zgody w tabeli świadczeń – w ryzyku ciężkich chorób dziecka Ubezpieczonego dodano by zapis w nawiasie: „(świadczenie za 100 % sumy ubezpieczenia)”.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 11:

Czy Zamawiający zgodzi się aby katalog dopuszczalnych wyłączeń odpowiedzialności w ryzyku: śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy oraz śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego uzupełnić o poniższe (powszechnie stosowanie) wyłączenie:

Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku przy pracy:

- w wyniku wypadku komunikacyjnego, jeżeli ubezpieczony/ małżonek ubezpieczonego prowadził pojazd, który nie posiadał aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu, a miało to wpływ na zajście zdarzenia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje katalog dopuszczalnych wyłączeń i dodaje punkt 16 o treści: Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku przy pracy, w wyniku wypadku komunikacyjnego, jeżeli ubezpieczony/ małżonek ubezpieczonego prowadził pojazd, który nie posiadał aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu, a miało to wpływ na zajście zdarzenia.

 

Zapytanie 12:

Zamawiający wskazał w Załączniku nr 1 do SIWZ katalog dopuszczalnych wyłączeń. W związku z problemami interpretacyjnymi Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy dopuszczalne wyłączenia określone w części B w punktach od 1 do 9 mają zastosowanie również w ramach następujących ryzyk:

 • poważnego zachorowania ubezpieczonego, współmałżonka ubezpieczonego, dziecka ubezpieczonego;
 • pobytu ubezpieczonego w szpitalu;
 • operacji chirurgicznej?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wyłączenia wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ w części B są generalnymi włączeniami i dotyczą wszystkich świadczeń.

 

Zapytanie 13:

Czy Zamawiający zgodzi się aby do opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ, część B katalogu dopuszczalnych wyłączeń odpowiedzialności z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu dopisać następujące placówki:

Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu w: hospicjach, placówkach dla przewlekle chorych?

Pobyt w hospicjum bądź w placówce dla przewlekle chorych jest pobytem, który nie spełnia powszechnie stosowanej definicji leczenia szpitalnego, które oznacza „leczenie szpitalne stanów nagłych, w których odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia bądź utratą życia”. Pobyt w hospicjum przeznaczony jest dla chorych wymagających opieki paliatywnej, służącej złagodzeniu skutków choroby i nie prowadzi do polepszenia stanu zdrowia. Konieczność obejmowania odpowiedzialnością pobytu w ww. placówkach wiąże się albo z radykalnym podwyższeniem składki albo niemożnością oszacowania ryzyka co spowodować może brak możliwości przystąpienia Wykonawców do przetargu.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje w załączniku nr 1 do SIWZ, część B, pkt. 12. Zamawiająca zmienia zapis na:

„Zamawiający wyraża zgodę na brak odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu pobytu w:

 1. placówkach lecznictwa odwykowego, zakładach opiekuńczo-leczni­czych oraz zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 2. hospicjach, placówkach dla przewlekle chorych
 3. zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach uzdrowiskowych, sanatoryjnych oraz rehabilitacyjno-uzdrowiskowych
 4. ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach rehabilitacyjnych, oddziałach rehabilitacyjnych
 5. oddziałach dziennych oraz takich zakładach opieki zdrowotnej, które nie są przezna­czone do udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego.”

 

Zapytanie 14:

Czy Zamawiający zgodzi się aby w ramach dopuszczalnych wyłączeń odpowiedzialności z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskazanych w części B pkt. 11 uzupełnić:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, jeśli pobyt ten był konieczny w:

- związku z rehabilitacją, z wyłączeniem pierwszego pobytu w szpitalu w celu rehabilitacji koniecznej do usunięcia bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku albo choroby, pod warunkiem, że pobyt ten rozpoczął się po zakończeniu objętego odpowiedzialnością Wykonawcy pobytu ubezpieczonego w szpitalu, związanego – odpowiednio – z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem albo tą samą chorobą.”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 15:

Czy Zamawiający zgodzi się, aby dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznej uzupełnić o poniższe (powszechnie stosowane) wyłączenia:

Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu operacji chirurgicznej:

 • wykonanej w celach diagnostycznych;
 • związanej z wymianą wszczepionego na stałe urządzenia, sztucznego narządu lub części sztucznego narządu;
 • która jest kolejną operacją chirurgiczną tego samego narządu, pozostającą w związku przyczynowo-skutkowym z pierwszą operacją chirurgiczną, wykonaną w ramach leczenia tego samego stanu chorobowego lub skutków tego samego nieszczęśliwego wypadku (reoperacja).?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 16:

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ wskazał definicję urodzenia martwego noworodka: „urodzenie się Ubezpieczonemu będącemu biologicznym rodzicem dziecka, po upływie 22 tygodnia trwania ciąży, potwierdzone urzędowym aktem urodzenia z odpowiednią adnotacją o martwym urodzeniu. Za urodzenie martwego dziecka uznaje się urodzenie, w którym dziecko pozostawało przy życiu nie dłużej niż 24 godziny od chwili urodzenia, zmarło w trakcie porodu lub urodziło się martwe.”.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w sytuacji, w której dziecko pozostawało przy życiu nie dłużej niż 24 godziny od chwili urodzenia świadczenie będzie przysługiwać wyłącznie z tytułu ryzyka urodzenia martwego dziecka, a podstawą wypłaty świadczenia będzie akt urodzenia z odpowiednią adnotacją o martwym urodzeniu.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w sytuacji, w której dziecko pozostawało przy życiu nie dłużej niż 24 godziny od chwili urodzenia świadczenie będzie przysługiwać wyłącznie z tytułu ryzyka urodzenia martwego dziecka, a podstawą wypłaty świadczenia będzie akt urodzenia z odpowiednią adnotacją
o martwym urodzeniu.

 

Zapytanie 17:

Czy wysokości świadczeń podane w tabeli w części C Załącznika nr 1 do SIWZ są wartościami skumulowanymi tzn. czy podane kwoty są ostatecznymi kwotami do wypłaty z tytułu realizacji danego ryzyka?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że podane w tabeli w części C Załącznika nr 1 do SIWZ są wartościami skumulowanymi.

 

Zapytanie 18:

 Zamawiający w ramach klauzul dodatkowych – w klauzuli nr 37.1 załącznika nr 1 do SIWZ wnioskuje o rozszerzenie katalogu przeszczepów o przeszczep nerki. Wykonawca odpowiada za przeszczep nerki w ramach ciężkiej choroby „niewydolność nerek”: „niewydolność nerek, która oznacza końcowe stadium niewydolności nerek w postaci nieodwracalnego upośledzenia czynności nerek, w następstwie czego doszło do konieczności regularnego, stałego stosowania dializ lub przeprowadzenia operacji przeszczepienia nerki”. Czy w związku z tym, że w Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za przeszczep nerki w obydwu chorobach, Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku operacji przeszczepienia nerki zostanie wypłacone tylko jedno świadczenie?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że klauzula nr 37.1 jest klauzulą fakultatywną. 

 

Zapytanie 19:

Zamawiający w ramach klauzul dodatkowych – w klauzuli nr 37.3 załącznika nr 1 do SIWZ wnioskuje o uznanie klasyfikacji oparzeń zgodnie z klauzulą. Czy Wykonawca spełni tę klauzulę i otrzyma 2 punkty oferując oparzenia zgodnie z definicją obowiązującą w OWU Wykonawcy: „tylko takie oparzenia, które wymagają hospitaliza­cji i obejmują: a) ponad 60% powierzchni ciała – dla oparzeń II stopnia oraz II i III stopnia łącznie lub b) ponad 15% powierzchni ciała – dla oparzeń III stopnia. Konieczne jest przedstawienie karty informacyjnej leczenia szpitalnego ze szczegółowym określeniem stopnia oparzenia i procentu oparzonej powierzchni ciała;”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca spełni tę klauzulę i otrzyma 2 punkty oferując oparzenia zgodnie z definicją obowiązującą w OWU Wykonawcy: „tylko takie oparzenia, które wymagają hospitaliza­cji i obejmują: a) ponad 60% powierzchni ciała – dla oparzeń II stopnia oraz II i III stopnia łącznie lub b) ponad 15% powierzchni ciała – dla oparzeń III stopnia. Konieczne jest przedstawienie karty informacyjnej leczenia szpitalnego ze szczegółowym określeniem stopnia oparzenia i procentu oparzonej powierzchni ciała;”.

 

Zapytanie 20:

pkt. 1.3.5 Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dla wszystkich osób objętych ochroną Ubezpieczeniową indywidualnych certyfikatów potwierdzających zawarcie ochrony ubezpieczeniowej. Certyfikaty potwierdzające zawarcie ochrony będą dostarczane ubezpieczonym na wniosek Zamawiającego, na wniosek ubezpieczonego lub drukowane za pomocą systemu elektronicznego, do którego dostęp Wykonawca umożliwi Zamawiającemu. Każda jednostka prokuratury będzie opłacała składkę samodzielnie i przekazywała ją na konto wskazane przez Wykonawcę. Składka na ubezpieczenie płatna będzie przez okres realizacji zamówienia w okresach miesięcznych. W związku z rekomendowaniem przez Zamawiającego obsługi ubezpieczenia w elektronicznym systemie informatycznym, czy zatem Zmawiający zgodzi się aby certyfikaty osób ubezpieczonych były dostępne oraz drukowane za pośrednictwem wyżej wskazanego systemu przez osoby wyznaczone do obsługi ubezpieczenia u Zamawiającego?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie widzi przeciwwskazań aby certyfikaty osób ubezpieczonych były dostępne oraz drukowane za pośrednictwem wyżej wskazanego systemu przez osoby wyznaczone do obsługi ubezpieczenia u Zamawiającego.

 

Zapytanie 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu Załącznika nr 1 pkt. 28 Wypłata świadczenia nastąpi przelewem na konto bankowe, a jeżeli Ubezpieczony nie posiada konta bankowego, przekazem pocztowym na adres podany przez Ubezpieczonego”, ze jeżeli Ubezpieczony nie posiada konta bankowego wypłata nastąpi w kasie Banku lub przekazem pocztowym ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 22:

Załącznik nr 4 § 5 pkt. 1 Podstawą do wypłaty odszkodowania – świadczenia będzie jeden z następujących dokumentów:

– akt urodzenia;

– akt zgonu;

– wypis ze szpitala;

– orzeczenie lekarskie o stopniu uszczerbku na zdrowiu/ dokumentacja medyczna potwierdzająca doznany uszczerbek na zdrowiu;

– lub inne niezbędne dokumenty potwierdzające i uzasadniające roszczenie.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, ze wypłata świadczenia na podstawie dokumentów zgodnych z owu ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 23:

Załącznik nr 4 § 5 pkt. 2Wypłata świadczenia nastąpi przelewem na konto bankowe, a jeżeli Ubezpieczony nie posiada konta bankowego, przekazem pocztowym na adres podany przez Ubezpieczonego”

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu, ze jeżeli Ubezpieczony nie posiada konta bankowego wypłata w kasie Banku lub przekazem pocztowym ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 24:

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy broker GESTUM BROKER Sp. z o. o. posiada aktualne pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów objętych postępowaniem przetargowym.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że broker GESTUM BROKER Sp. z o. o. posiada aktualne pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów objętych postępowaniem przetargowym.

 

Zapytanie 25:

SIWZ, Dział II, pkt. 1.3.4Forma wystawienia polis - Zamawiający zaakceptuje również formę wystawienia polis, w której Wykonawca wystawi łącznie - cztery polisy główne, po jednej dla każdego z wariantów ubezpieczenia. Polisy byłyby wystawione na jednostkę przeprowadzającą postępowanie przetargowe, gdzie beneficjentami będą wszystkie jednostki organizacyjne prokuratury, wymienione w ust. 2. Dla każdej jednostki Wykonawca wystawi właściwe Certyfikaty, potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą czy w powyższym zapisie nie wystąpił błąd jeżeli chodzi o liczbę polis ? Prośba o wskazanie prawidłowego brzmienia tego zapisu w zakresie ilości polis.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający zmienia  zapis SIWZ, Dział II, pkt. 1.3.4, korygując liczbę polis:

„Forma wystawienia polis - Zamawiający zaakceptuje również formę wystawienia polis, w której Wykonawca wystawi łącznie - trzy polisy główne, po jednej dla każdego z wariantów ubezpieczenia. Polisy byłyby wystawione na jednostkę przeprowadzającą postępowanie przetargowe, gdzie beneficjentami będą wszystkie jednostki organizacyjne prokuratury, wymienione w ust. 2. Dla każdej jednostki Wykonawca wystawi właściwe Certyfikaty, potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia.”

 

Zapytanie 26:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w zapisie Załącznika nr 3 , str. 52, Świadczenia obligatoryjne Wariant ubezpieczenia nr III w Wymaganych minimalnych wartościach świadczeń, skumulowane” - nastąpiła omyłka pisarska (załączona została tabela z nieprawidłowymi wartościami) oraz prosi o załączenie tabeli z prawidłowymi danymi w Wariancie ubezpieczenia nr III.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska, poniżej załączamy tabelę z prawidłowymi danymi.

 

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 – Kalkulacja, dotyczy tabeli - WARIANT UBEZPIECZENIA NR III.

 

Lp.

Rodzaj świadczenia

Wymagane minimalne wartości świadczeń, skumulowane

Maksymalna ilość punktów za poszczególne świadczenie

OFERTA WYKONAWCY

WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY

 
 
 

Procentowy wzrost wysokości świadczenia

Wysokość świadczenia po procentowym zwiększeniu wysokości świadczenia, skumulowane

Liczba przyznanych punktów

 

(PLN)

(%)

(PLN)

 

0

1

2

3

4

5

6

 

1

Śmierć  ubezpieczonego

71 500,00

5

 

 

 

 

2

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy

360 000,00

1

 

 

 

 

3

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

253 000,00

1

 

 

 

 

4

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy

253 000,00

1

 

 

 

 

5

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

143 000,00

2

 

 

 

 

6

Śmierć ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

121 000,00

2

 

 

 

 

7

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku -- za 100%

68 000,00

2

 

 

 

 

8

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

680,00

2

 

 

 

 

9

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu

68 000,00

2

 

 

 

 

10

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

680,00

2

 

 

 

 

11

Śmierć małżonka

25 000,00

2

 

 

 

 

12

Śmierć małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

44 000,00

2

 

 

 

 

13

Śmierć dziecka

6 600,00

1

 

 

 

 

14

Śmierć rodziców ubezpieczonego oraz rodziców współmałżonka

3 400,00

4

 

 

 

 

15

Urodzenie się dziecka

1 800,00

4

 

 

 

 

16

Urodzenie martwego dziecka

3 960,00

1

 

 

 

 

17

Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego

7 480,00

1

 

 

 

 

18

Leczenie szpitalne- za jeden dzień pobytu w szpitalu (od 1 do 14 dnia pobytu w szpitalu):

 

 

 

 

 

 

19

Za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym w pracy

467,50

1

 

 

 

 

20

Za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym

374,00

1

 

 

 

 

21

Za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy

374,00

1

 

 

 

 

22

Za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

187,00

1

 

 

 

 

23

Za dzień pobytu  w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

280,50

1

 

 

 

 

24

Za dzień pobytu  w szpitalu spowodowanego  świadczeniami od nr 19 do 23 (od 15 dnia pobytu w szpitalu)

85,00

1

 

 

 

 

25

Za dzień pobytu  w szpitalu spowodowanego chorobą

85,00

1

 

 

 

 

26

OIT-jednorazowe świadczenie

990,00

1

 

 

 

 

27

Rekonwalescencja ( za 1 dzień zwolnienia)

47,85

1

 

 

 

 

28

Trwała niezdolność do pracy

36 000,00

1

 

 

 

 

29

Ciężkie choroby ubezpieczonego

14 000,00

2

 

 

 

 

30

Liczba jednostek chorobowych

36 zdarzeń

 

 

 

 

 

31

Leczenie specjalistyczne

15 000,00

5

 

 

 

 

32

Operacje chirurgiczne

8 000,00

3

 

 

 

 

33

Karta apteczna

500,00

1

 

 

 

 

34

Ciężkie choroby  małżonka Ubezpieczonego

5 000,00

2

 

 

 

 

35

Liczba jednostek chorobowych

22 zdarzenia

 

 

 

 

 

36

Ciężkie choroby  dziecka Ubezpieczonego

3 000,00

2

 

 

 

 

37

Liczba jednostek chorobowych

20 zdarzeń

 

 

 

 

 

Maksymalna ilość punktów:

60

       

 

Zapytanie 27:

SIWZ, Dział IV, pkt. 1.1 - Zgodnie z wymogiem złożenia wypełnionego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wraz z ofertą, Wykonawca prosi o wskazanie, które sekcje w/w dokumentu są obligatoryjne do wypełnienia przez Wykonawcę.

Jeżeli Zamawiający wskaże obowiązek wypełnienia w Części III, sekcji C (konflikt interesów), Wykonawca prosi o podanie danych osób zajmujących się postępowaniem po stronie Zamawiającego i brokera. Dane te są niezbędne do prawidłowego wypełnienia oświadczenia.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Z godnie z zapisem SIWZ Dział III – Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania:

„2. Podstawy wykluczenia z postępowania - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.

3.Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp.

(Art. 24.5. Pzp „3)  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 z:

 1. a) zamawiającym,
 2. b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
 3. c) członkami komisji przetargowej,
 4. d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

–   chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;)”

W świetle powyższych zapisów wypełnianie JEDZ- a w Części III, sekcji C (konflikt interesów) nie jest wymagane.

 

Stosownie do treści art. 38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ:

 1. Było:

„(…) B – kryterium „wzrost wysokości świadczeń obligatoryjnych”


 Zamawiający zmienia na:

„(…) B – kryterium „wzrost wysokości świadczeń obligatoryjnych”

 

 1. Było:

„(… )C – kryterium „warunki dodatkowe

Obliczenie ilości punktów w kryterium „warunki dodatkowe” zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

n       - numer oferty

Cn     - liczba punktów przyznana ofercie „n” w kryterium „warunki dodatkowe”

ICmin              - najniższa ilość punktów w kryterium „warunki dodatkowe”, spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu

ICn - ilość punktów badanej oferty w kryterium „warunki dodatkowe” (…)”

 

Zamawiający zmienia na:

„(…) C – kryterium „warunki dodatkowe

Obliczenie ilości punktów w kryterium „warunki dodatkowe” zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

n       - numer oferty

Cn     - liczba punktów przyznana ofercie „n” w kryterium „warunki dodatkowe”

ICn - ilość punktów badanej oferty w kryterium „warunki dodatkowe”

ICmax - najwyższa ilość punktów w kryterium „warunki dodatkowe”, spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu (…)”

 

 

ZESTAW ZAPYTAŃ nr II:

Zapytanie 1

Dotyczy pkt. 1.3.3. i 1.3.4. Forma wystawienia polis.

Czy Zamawiający zgodzi się aby zamiast wystawiania osobnej polisy dla każdego z wariantów, wystawionych zostało np. 5 polis (dla każdej z Prokuratur osobno) z których każda zawierałaby 3 warianty? Powyższe rozwiązanie znacznie ułatwi obu stronom prowadzenie rozliczeń i ewidencji polis.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuści możliwość dodatkowego rozwiązania tj. wystawiania 5 polis (dla każdej z Prokuratur osobno) z których każda zawierałaby 3 warianty ubezpieczenia. Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ, dział II, ppkt. 1.3.4:

“Forma wystawienia polis - Zamawiający zaakceptuje również formę wystawienia polis, w której Wykonawca wystawi łącznie - trzy polisy główne, po jednej dla każdego z wariantów ubezpieczenia. Polisy byłyby wystawione na jednostkę przeprowadzającą postępowanie przetargowe, gdzie beneficjentami będą wszystkie jednostki organizacyjne prokuratury, wymienione w ust. 2. Dla każdej jednostki Wykonawca wystawi właściwe Certyfikaty, potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia.

Zamawiający dopuści możliwość dodatkowego rozwiązania tj. wystawiania 5 polis (dla każdej z Prokuratur osobno) z których każda zawierałaby 3 warianty ubezpieczenia. “

 

Zapytanie 2

Dotyczy pkt. 1.3.8. Data płatności składki

Czy Zamawiający zgodzi się, aby odmiennie od zapisów w  pkt. 1.3.8., za datę zapłacenia składki przez Zamawiającego uznawana była data wpływu składki na konto wskazane przez Zakład Ubezpieczeń?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Zapytanie 3

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 10

Prosimy o doprecyzowanie, że w pkt. 10 Warunków szczególnych Załącznika nr 1, Zamawiający używając określenia “Ubezpieczony” ma na myśli Członka Rodziny Pracownika

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 10 Warunków szczególnych Załącznika nr 1, Zamawiający używając określenia “Ubezpieczony” ma na myśli również Członka Rodziny Pracownika. Definicja “Ubezpieczonego” została opisana w pkt. 36.3 Warunków szczególnych Załącznika nr 1 do SIWZ.

 

Zapytanie 4

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 14.1

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę lub uznanie za równoważne zapisów z pkt. 14.1 Warunków szczególnych Załącznika nr 1, lit. a. na poniższe:

 1. Nabycia prawa do przystąpienia.

Za datę nabycia przez Pracownika prawa do przystąpienia uważa się późniejszą z dat: datę początku okresu ubezpieczenia lub datę zatrudnienia Pracownika.

Za datę nabycia prawa do przystąpienia przez Współmałżonka/Partnera lub Pełnoletnie dziecko Pracownika uważa się późniejszą z dat:

 • Datę nabycia prawa do przystąpienia do Umowy przez Pracownika lub
 • Datę utworzenia podgrupy dla Współmałżonków lub Partnerów lub Pełnoletnich dzieci lub
 • Datę:
  • Zawarcia związku małżeńskiego – w przypadku przystępowania Współmałżonka;
  • Złożenia odpowiedniego oświadczenia – w przypadku przystępowania Partnera;
  • Ukończenia 18 roku życia – w przypadku przystępowania Pełnoletniego dziecka.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 5

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 16.2

Prosimy o doprecyzowanie, że w pkt. 16.2 Warunków szczególnych Załącznika nr 1, Zamawiający używając określenia „deklaracja zgody” ma na myśli deklarację uczestnictwa Członka Rodziny.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że “deklarację zgody” należy rozumieć jako deklarację uczestnictwa Członka Rodziny.

 

Zapytanie 6

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 16.5

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisów z Załącznika nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 16.5:

„W celu weryfikacji stanu zdrowia, Wykonawca zwraca się bezpośrednio do ubezpieczonego o przesłanie potrzebnej dokumentacji. Termin uzupełnienia dokumentacji podany będzie w piśmie (max. do 30 dni). W przypadku braku dostarczenia wymaganej dokumentacji przez ubezpieczonego, Wykonawca ponownie wzywa ubezpieczonego do przesłania lub uzupełnienia stosownej dokumentacji. Po 60 dniach bezskutecznego wzywania ubezpieczonego (od pierwszego wezwania ubezpieczonego) do przesłania bądź uzupełnienia dokumentacji, Wykonawca ma prawo zakończyć proces weryfikacji medycznej – odmawiając przyjęcia do ubezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma od ubezpieczonego komplet dokumentów, na podstawie których może dokonać weryfikacji stanu zdrowia, Wykonawca w ciągu 14 dni ma obowiązek zawiadomić  ubezpieczonego o wyniku weryfikacji medycznej, zarówno pozytywnej – pozwalającej przystąpić do ubezpieczenia, jak i negatywnej – odmawiającej przyjęcia do ubezpieczenia. W przypadku odmowy przyjęcia do ubezpieczenia przez Wykonawcę, jeśli składka została opłacona, Wykonawca zwraca składkę za osobę w całości, wnosząc do Ubezpieczającego o rozliczenie składki przy kolejnej płatności lub o podanie numeru konta, na które ma zwrócić składkę.”

 poniższym zapisem:

„W celu weryfikacji stanu zdrowia, Wykonawca zwraca się bezpośrednio do ubezpieczonego o przesłanie potrzebnej dokumentacji. Wykonawca ma prawo zakończyć proces weryfikacji medycznej – odmawiając przyjęcia do ubezpieczenia. Wykonawca świadczy ochronę tymczasową (tj. ochronę na warunkach określonych w Umowie), z sumą ubezpieczenia równą wysokości limitu automatycznej akceptacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty przystąpienia Ubezpieczonego do Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma od ubezpieczonego komplet dokumentów, na podstawie których może dokonać weryfikacji stanu zdrowia, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić ubezpieczonego o wyniku negatywnej weryfikacji medycznej – odmawiającej przyjęcia do ubezpieczenia. W przypadku odmowy przyjęcia do ubezpieczenia przez Wykonawcę, jeśli składka została opłacona, Wykonawca zwraca składkę za osobę w całości, wnosząc do Ubezpieczającego o rozliczenie składki przy kolejnej płatności lub o podanie numeru konta, na które ma zwrócić składkę.”?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 7

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 35 lit.f

Czy Zamawiający zgodzi się aby odmiennie od zapisów w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 35 lit. f informacja o należnej składce do zapłacenia była udzielana przez Wykonawcę za pośrednictwem środowiska informatycznego do obsługi ubezpieczenia lub pisemnie (e-mail) na każdorazowe zapytanie Ubezpieczającego.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 8

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.11

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.11 informacji analogicznej jak w pkt. 36.34, że chodzi o dziecko urodzone po 22 tygodniu trwania ciąży?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 9

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.17

Czy Zamawiający zgodzi się, aby stosowane deklaracje były zgodne ze wzorami stosowanymi aktualnie u Wykonawcy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgodzi się, aby stosowane deklaracje były zgodne ze wzorami stosowanymi aktualnie u Wykonawcy, pod warunkiem że nie będą one stały w sprzeczności do zapisów SIWZ (np. w przypadku ankiet medycznych).

 

Zapytanie 10

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.27, 36.28, 36.29

Czy Zamawiający zgodzi się aby odmiennie od zapisów w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.27 - 36.29, wypłata świadczenia była ograniczona warunkiem wystąpienia śmierci przed upływem 210 dni od dnia zajścia odpowiednio NW/wypadku komunikacyjnego/wypadku przy pracy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 11

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.32

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie dopuszczalnego ograniczenia w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.32 w poniższym brzmieniu:

„Dopuszczalne ograniczenie – wypłata świadczenia z tytułu śmierci w wyniku zawału serca / udaru mózgu tylko jeśli nastąpiła przed upływem 90 dni od daty wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu”.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 12

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.34

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.32 informacji że przysposobienie musi nastąpić w okresie odpowiedzialności Wykonawcy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się na dodanie w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.32 informacji że przysposobienie musi nastąpić w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. Zamawiający zmienia zapis SIWZ:

“Urodzenie dziecka: urodzenie się Ubezpieczonemu będącemu biologicznym rodzicem dziecka, po upływie 22 tygodnia trwania ciąży, potwierdzone urzędowym aktem urodzenia; za urodzenie się żywego dziecka uznaje się urodzenie, w którym dziecko pozostawało przy życiu, co najmniej 24 godziny od chwili narodzin. Przez Urodzenie się dziecka należy rozumieć także całkowite nierozwiązywalne przysposobienie przez Osobę ubezpieczoną dziecka, o ile przysposobienie to zostało orzeczone prawomocnym orzeczeniem sądu właściwego do spraw o przysposobienie. Kwota świadczenia określona w SIWZ należna jest za każde dziecko urodzone/ przysposobione w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.”

 

Zapytanie 13

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.37

Czy Zamawiający uzna za równoważną poniższą definicję szpitala:

szpital – znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub krajów Unii Europejskiej lub – pod warunkiem dostarczenia dokumentacji medycznej przetłumaczonej na język angielski – kraju spoza Unii Europejskiej, działający zgodnie z prawem miejscowym zakład opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań diagnostycznych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tych celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednią infrastrukturę i zatrudniający całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymujący stałe miejsca szpitalne dla pacjentów i prowadzący dla nich dzienne rejestry medyczne. Pojęcie „szpital” nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka sanatoryjnego, rehabilitacyjnego lub wypoczynkowego ani jakiejkolwiek placówki, której statutowym zadaniem jest leczenie alkoholizmu lub innych uzależnień;”?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

 

Zapytanie 14

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.38 ppkt. 6)

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.38 ppkt. 6) warunku, że pobyt Ubezpieczonego w szpitalu rozpoczął się w okresie udzielania Ubezpieczonemu ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej swoim zakresem pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pod warunkiem, że ochrona z tytułu wcześniejszej umowy zakończyła się w przeddzień przystąpienia Ubezpieczonego do Umowy dodatkowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 15

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.40

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.40 informacji że max pobyt na OIOM wynosi 5 dni?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 16

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.43

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.43 poniższego zapisu:

„Jeżeli przyczyny przeprowadzenia leczenia specjalistycznego, miały miejsce przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Dodatkowej, Towarzystwo ponosi odpowiedzialność, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

1) przyczyny leczenia specjalistycznego zaistniały w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochroną z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danego leczenia specjalistycznego;

2) wcześniejsza umowa ubezpieczenia obejmująca zakresem przeprowadzenie danego leczenia specjalistycznego została rozwiązana;

3) okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danego leczenia specjalistycznego a datą przystąpienia do Umowy Dodatkowej był nie dłuższy niż 31 dni.”?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 17

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.44

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.44 poniższego zapisu:

„Prawo do świadczenia nie przysługuje w związku z operacją chirurgiczną, na którą skierowanie zostało wystawione przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Dodatkowej, z zastrzeżeniem, że jeżeli wystawienie skierowania na przeprowadzenie operacji chirurgicznej Ubezpieczonego miało miejsce przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Dodatkowej, Towarzystwo ponosi odpowiedzialność, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

1) wystawienie skierowania na przeprowadzenie operacji chirurgicznej Ubezpieczonego miało miejsce w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochroną z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danej operacji chirurgicznej Ubezpieczonego;

2) ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danej operacji chirurgicznej Ubezpieczonego zakończyła się;

3) okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danej operacji chirurgicznej Ubezpieczonego a datą przystąpienia do Umowy Dodatkowej był nie dłuższy niż 31 dni.”?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 18

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.46

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.46 poniższego zapisu:

„Prawo do świadczenia z tytułu poważnego zachorowania nie przysługuje, jeżeli poważne zachorowanie powstało w następstwie stanów chorobowych ujawnionych lub leczonych przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Dodatkowej, z zastrzeżeniem, że jeżeli stany chorobowe, o których mowa powyżej, których następstwem jest wystąpienie któregokolwiek z poważnych zachorowań wymienionych w Tabeli 2 do SIWZ, ujawniły się przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Dodatkowej, Towarzystwo ponosi odpowiedzialność, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

1) stany chorobowe ujawniły się w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochroną z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem wystąpienie danego poważnego zachorowania;

2) ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem wystąpienie danego poważnego zachorowania zakończyła się;

3) okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem wystąpienie danego poważnego zachorowania a datą przystąpienia do Umowy Dodatkowej był nie dłuższy niż 31 dni.”?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień (zmian), jak wyżej,  zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164, ze zmianami) stanowi zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

                                                         Ostrów Wielkopolski, dnia 18 stycznia 2017 r.

PO.IIIG.230.71.2016

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim,

ul. Krotoszyńska 37

63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 622-22-42-793

REGON: 000569510

 

zwanym dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 (art. 39-art.46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp;

na

„Usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”

Zakres i miejsce wykonania umowy na zasadach szczegółowo opisany w  SIWZ – plik do pobrania: 

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2017/zycie/001. SIWZ-ubezpieczenie2017.docx

 

załączniki:

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2017/zycie/Zał nr 5_PO Łódź_struktura.xls

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2017/zycie/Zał nr 5_PO Ostrów Wlkp_struktura.xls

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2017/zycie/Zał nr 5_PO Piotrków Tryb_struktura.xls

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2017/zycie/Zał nr 5_PO Sieradz_struktura.xls

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2017/zycie/Zał nr 5_Prok. Reg. Łódź_struktura.xls

 

Formularz JEDZ:

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2017/zycie/FormularzJEDZ.docx

 

18/01/2017    S12    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ostrów Wielkopolski: Usługi ubezpieczeń na życie

2017/S 012-017872

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim ul. Krotoszyńska 37 Ostrów Wielkopolski 63-400 Polska
Osoba do kontaktów: Mikołaj Leraczyk Tel.: +48 625957315 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 625957313
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe: Główny adres: www.ostrow.po.gov.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ostrow.po.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim ul. Krotoszyńska 37
Ostrów Wielkopolski 63-400 Polska
Osoba do kontaktów: Mikołaj Leraczyk
Tel.: +48 625957315
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 625957313
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ostrow.po.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: prokuratura

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: ochrona prawa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jedn.organ.Prok.Reg.w Łodzi,ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci.

II.1.2)Główny kod CPV 66511000

II.1.3)Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4)Krótki opis: Przedmiotem Zamówienia są Usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość Wartość bez VAT: 3 123 216.00 PLN

II.1.6)Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 66512210, 66512100, 66511000, 66512220

II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ubezpieczenie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą, za wyjątkiem świadczenia „Operacje chirurgiczne”, które ograniczone zostają do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są Usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 3 123 216.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia Zamówienia (zamówienia podstawowego) dotychczasowemu Wykonawcy usług (Wykonawcy któremu zostanie udzielone Zamówienie), zamówienia polegającego na powtórzeniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; to jest posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej przepisami ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu określony w pkt. 1 powyżej, Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego sporządzone w formie JEDZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w przetargu; W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, JEDZ, o którym mowa w niniejszym punkcie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie;
 3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w Postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia wszystkich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w Postępowaniu wskazanych dalej w niniejszym punkcie. Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenia właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, jak w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – zaświadczenia właściwego organu nadzoru, potwierdzającego że Wykonawca wykonuje działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie; W przypadku, gdy zezwolenie bądź zaświadczenie na podstawie odrębnych przepisów nie jest wymagane, Wykonawca obowiązany jest wykazać, że spełnia warunek udziału w przetargu wskazany w pkt. 1 powyżej, przedkładając środki dowodowe (na przykład dokument lub oświadczenie złożone przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) potwierdzający, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że może wykonywać działalność ubezpieczeniową i posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej związanej z przedmiotem Zamówienia; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie, że notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (jeden milion złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

— posiada odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową

— wykonał co najmniej 3 usługi polegające na realizacji minimum 3 umów na ubezpieczenie grupowe dla minimum 1000 osób każda.

 1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu określonych w pkt. 1 powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia; Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy Pzp; W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części Zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1 powyżej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy: Warunki realizacji Umowy w sprawie Zamówienia zostały określone we wzorze Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 22/02/2017

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 22/02/2017

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:  Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Krotoszyńskiej 37, IV piętro, pok. 313.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe: Szczegóły w SIWZ na stronie Zamawiającego.

dodatkowo: Informacje o wadium;

15.1. Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium. Wadium powinno być wniesione na cały okres związania ofertą; Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy;

15.2. Zamawiający określa wadium dla Zamówienia w wysokości: 90 000 PLN

15.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z poniższych form:

15.3.1. pieniądz – wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy o numerze 92101014690024401391200000 NBP o/o Poznań, z tytułem przelewu „Wadium – numer referencyjny PO.IIIG.230.71.2016 – oraz z opcjonalnie nazwą Postępowania; W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium;

15.3.2. poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej;

15.3.3. gwarancja bankowa;

15.3.4. gwarancja ubezpieczeniowa;

15.3.5. poręczenia podmiotów wskazanych w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.);

15.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym;

15.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

15.5.1. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie wniesienia wadium został dołączony do oferty;

15.5.2. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie;

15.6. Z treści wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium określonej w gwarancji, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp;

15.7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz ponownego wniesienia określa Ustawa Pzp;

15.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach innych niż pieniądz, zasady określone w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio;

15.9. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa powyżej; Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium;

 1. Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej;
 2. Zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
 3. Przy udzieleniu Zamówienia nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna;
 4. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, o których mowa w art. 144 Ustawy Pzp;;

20.5. Formę dokumentów lub oświadczeń składanych w przetargu, reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwane dalej rozporządzeniem;

20.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;

20.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej” (art. 179 – 198g Ustawy Pzp), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego;
 2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp;
 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp; Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;
 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 6. Terminy na wniesienie odwołania w Postępowaniu są następujące:

6.1. Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2. Zgodnie z art. 182 ust. 2 Ustawy Pzp, odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.3. Zgodnie z art. 182 ust. 3 Ustawy Pzp, odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

6.4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

6.4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia;

6.4.2.6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia;

 1. Informacje na temat składania skargi do sądu:

7.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

7.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego;

7.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem;

7.4. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;

7.5. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Warszawa 02-676 Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/01/2017

 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 5 stycznia 2017 r.

Sprawa nr

PO.IIIG.230.87.2016

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwana dalej Zamawiającym, informuje że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) pn.: „Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostkach organizacyjnych”, zamówienia udzielono w dniu 04.01.2017 r., konsorcjum firm:

PROTECTOR SERVICE Sp. z o.o. – lider konsorcjum,

ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań,

Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. - konsorcjant

ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań.

Ostrów Wielkopolski, dnia 3 stycznia 2017 r.

 

PO.IIIG.230.87.2016

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwana dalej Zamawiającym, informuje że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) pn.: „Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostkach organizacyjnych”, wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 1:

konsorcjum firm:

PROTECTOR SERVICE Sp. z o.o. – lider konsorcjum,

ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań,

Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. - konsorcjant

ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

Cena oferty: 486.636,68 zł

Podkategorie